Pro zdokonalení našich služeb používáme cookies. Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více info Rozumím

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení a definice

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě https://crazystep.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, pokud z kogentních norem práva EU nebo České republiky nevyplývá něco jiného.
  • Pokud je smluvní stranou spotřebitel ve smyslu zákona č.  89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele") .
  • Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem těmito obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem mimo spotřebitelských vztahů.
  • Internetový obchod je e-shop provozován na adrese https://crazystep.cz.
  • Prodávající nebo provozovatel je Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice, IČO: 52 163 211, DIČ: 2120912541, IČ DPH: SK2120912541, Okresný súd Trenčín, vložka číslo 37636/R. Doručovací adresa: Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice, bankovní spojení- č. účtu: 2201568830/2010, FIO banka.
  • Kupující je zákazník internetového obchodu, přičemž může být spotřebitelem nebo podnikatelem.
  • Spotřebitel je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
  • Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.
  • Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě - zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě - zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
  • Objednávkou je vyplněný elektronický formulář doručen prodávajícímu, obsahující zejména informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu, kupní ceně, nákladech na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky blíže specifikovány v bodě 5 ods. 1. VOP, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mailová zpráva obsahující zejména informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu, kupní ceně, nákladech na dopravu zboží, poštovném a jiných nákladech a poplatcích blíže specifikovaných v bodu 5 ods. 1. VOP, doručena prodávajícímu.
  • Zbožím se rozumí produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetového obchodu.
  • Zbožím pořízeným podle zvláštních požadavků kupujícího je zboží, které bylo speciálně objednané od prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě zvláštních požadavků daných kupujícím.
  • Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží.
  • Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
  • Odborným posouzením se rozumí písemné vyjádření znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.
  • Údaje prodávajícího:
   • adresa: Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice
   • tel.: + 421 915 058 520
   • e-mail: info@crazystep.cz
   • IČO: 52 163 211
   • DIČ: 2120912541
   • IČ DPH: SK2120912541
   • Bankovní spojení: 2201568830/2010

 2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy, zrušení objednávky

  • Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů kupujícího.
  • Kupní smlouva je uzavřena akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy zaslané kupujícímu nebo ve formě telefonického potvrzení objednávky prodávajícím (dále jen "smlouva"). Smlouva je uložena u prodávajícího a je dostupná kupujícímu.
  • Prodávající je oprávněn v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího vyžádat si od kupujícího zálohu v předem dohodnuté výši.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a neuzavřít tak kupní smlouvu (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy) především v těchto případech:
   • Zboží není na skladě - v případě, že zboží objednané kupujícím již není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží kupujícímu. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
   • Falešná objednávka - jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslné údaje (pokud ji není možné doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit e-mailem, či telefonicky s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.
   • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
   • Kupující objednává více než 20 kusů jednoho výrobku - v případě, že má kupující zájem o více než 20 kusů jednoho výrobku, nemusí být prodávající schopen požadavek kupujícího splnit.
   • V případě, pokud si kupující zadal doručení do jiné země než je Česká republika.
  • V případě neuzavření kupní smlouvy, v době kdy kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavřít kupní smlouvy.
  • Okamžikem uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva pro smluvní strany závazná.
  • Prodávající je oprávněn předání zboží odepřít, pokud kupující nezaplatí včas prodávajícímu kupní cenu, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky blíže specifikovány v bodě 5 ods. 1. VOP.
  • Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu pouze v den přijetí objednávky a v případě, že zboží nebylo ještě prodávajícím fakturováno.
  • Objednávku lze zrušit telefonicky nebo formou e-mailové zprávy. Potvrzení o zrušení objednávky oznámí prodávající kupujícímu telefonicky nebo formou e-mailové zprávy. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle bodu 5 ods. 1. VOP.
  • Pokud prodávající nemůže splnit smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 pracovních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy

  • Spotřebitel může ve smyslu ust.  § 1829 a nasl. Občankého zákonníku í důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je
   • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
   • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
   • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.
  • Právo na odstoupení od kupní smlouvy si může spotřebitel uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese info@crazystep.cz nebo odesláním odstoupení na adresu Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice.
  • Formulář pro odstoupení od smlouvy si může spotřebitel stáhnout zde.
  • Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty blíže specifikované v bodě 5 ods. 1. VOP.
  • Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
  • Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
  • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.
  • Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
  • Prodávající vrátí spotřebiteli prokazatelné platby podle bodu 3 ods. 8. VOP stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě, jestliže se spotřebitelem nedohodnou na jiném způsobu vrácení platby.
  • Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli prokazatelné platby podle bodu 3 ods. 8. VOP před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
  • Pokud spotřebitel nesplní některou z povinností uvedených v bodech 3 ods. 1. a 3. VOP, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 3 ods. 8. VOP spotřebiteli a zároveň mu vzniká nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět spotřebiteli.

 4. Dodací podmínky

  • Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené v objednávce, t. j. zejména odběrné místo, bydliště, místo podnikání nebo sídlo kupujícího. Zboží bude dodáno kupujícímu na místo uvedené v objednávce prostřednictvím dopravce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
  • Náklady na dopravu nese kupující a jejich výška je uvedena v objednávkovém formuláři.
  • Cena dodání zboží bude připočítána k celkové ceně objednávky před jejím dokončením.
  • Zboží se považuje za převzatý (dodaný) kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
   • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
   • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
   • zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
  • Čas doručení zboží se může lišit v závislosti na skladové dostupnosti zboží, která je viditelně uvedena u každého výrobku. U většiny výrobků je zboží předáno k přepravě následující 2 až 4 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy. K této době je ještě nutno připočítat dobu dopravy - podle zvoleného způsobu dopravy. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu zboží v dodací lhůtě, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání zboží.
  • Objednané zboží bude v případě platby převodem na účet předán až po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
  • Kupující je povinen při převzetí zboží zboží i jeho obal pečlivě prohlédnout. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo jeho obal je poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží a s dopravcem vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží.
  • Provozovatel dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě dokumentaci zboží, dodací list, záruční list, fakturu nebo doklad o koupi. Pokud to povaha zboží umožňuje, postačí dodat kupujícímu namísto záručního listu fakturu nebo doklad o koupi.

 5. Kupní cena a platby

  1. Ceny zboží v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné. Všechny ceny jsou uváděny jako konečné, to znamená, že jsou včetně DPH a všech případných daní a poplatků, které je spotřebitel povinen zaplatit, aby zboží získal, to se ale netýká případných poplatků za přepravu a podobně. Ceny za dopravu jsou uváděny až v rámci ukončování objednávky v internetovém obchodě.
  2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky. O povinnosti zaplatit kupní cenu, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky bude kupující seznámen při ukončování objednávky.
  3. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem "akce" nebo "výprodej". Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.
  4. Zaplacení kupní ceny, nákladů na dopravu zboží, poštovného a jiných nákladů a poplatků, blíže specifikovaných v bodě 5 ods.1. VOP, se uskutečňuje formou: a) hotovostní platby, b) dobírkou v místě dodání zboží nebo c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, případně jinou formou, kterou se prodávající rozhodne přidat do objednávkového formuláře. V případě placení bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je peněžitý závazek splněn okamžikem připsání částky peněžního závazku na účet prodávajícího.Kupující tímto dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF, zabezpečené proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyv platném znění. Zasláním objednávky dává kupující souhlas se zasíláním našich faktur v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyv platném znění.

 6. Odpovědnost za vady, záruka

  • Základní podmínkou pro zachování dobrého stavu zakoupeného zboží a jeho funkčnosti je řádná prevence kupujícího formou základní údržby. Tato povinnost kupujícího vyplývá z obecně závazných právních předpisů, podle nichž je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám.
  • Před použitím zboží je spotřebitel povinen seznámit se s funkcemi a možnostmi zakoupeného zboží tím, že si pozorně přečte informace uvedené v návodu k použití zakoupeného zboží a případně i obsah dalších dokumentů přiložených k zakoupenému zboží.
  • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí spotřebitelem. U zboží prodávaném za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání nebo používání v rozporu s účelem, na který je daný výrobek určen, nevhodné či zanedbané základní údržby, nesprávném zásahu ze strany kupujícího, případně třetí osoby a / nebo nesprávném skladování zboží. Vadou zboží není také menší rozdíl ve struktuře lícové kresby přírodní kůže. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.
  • Záruční doba je v případě koupě zboží spotřebitelem 24 měsíců. Pokud je na zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
  • Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím.
  • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.
  • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují bez zbytečného odkladu u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupen. Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady se může spotřebitel domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do 24 měsíců od převzetí věci.
  • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 7. Reklamační řád

  • Kupující může reklamaci uplatnit odesláním reklamačního formuláře a reklamovaného zboží na adresu Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice. Spolu se zbožím musí kupující předložit jeho příslušenství, doklad o zaplacení, případně záruční list, pokud se na zboží vztahuje delší záruční doba a zboží je reklamované v této delší záruční době.
  • Reklamační formulář je k dispozici ke stažení zde.
  • Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
  • Pokud uplatní spotřebitel reklamaci prodaného zboží řádně a včas, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. O vyřízení reklamace zašle prodávající spotřebiteli písemný doklad.
  • Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od převzetí zboží, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od převzetí zboží a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  • Prodávající vede evidenci o reklamacích, která obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

 8. Alternativní řešení sporů

  • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://www.coi.cz/informace-o-adr/  Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 9. Závěrečná ustanovení

  • Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, které zůstávají i nadále platné a účinné.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez uvedení důvodu nebo v případě změny souvisejících právních předpisů, či v případě změny soudní praxe týkající se smluvních vztahů těmito obchodními podmínkami upravených.
  • Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou jejím doručením do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby.
  • Na základě těchto obchodních podmínek vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv uzavřených na základě těchto obchodních podmínek či související s těmito obchodními podmínkami jsou výlučně v kompetenci soudů České republiky.
  • Kupující tímto závazně prohlašuje, že si obchodní podmínky řádně přečetl a zvážil její celý text. Kupující také prohlašuje, že nezná žádné skutečnosti, které by mohly tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě, udělat jakkoli neplatnou, neúčinnou vůči jakékoli třetí osobě.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 27.9.2022.

 

InformaceVšeobecné obchodní podmínkyPodmínky ochrany soukromíPodmínky užívání portáluPravidla užívání cookiesVelikostní tabulka
Zákaznický servisKontaktZpůsob platby a doručeníOhodnoť nás
Spojte se s námi
CRAZYSTEP.CZ © 2017-2024 - Vytvořeno pomocí Tvorbastranky.sk