Pro zdokonalení našich služeb používáme cookies. Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více info Rozumím

Podmínky užívání portálu

Podmínky užívání portálu

Tyto podmínky používání jsou platné od 27.9.2022.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli používat náš Portál crazystep.cz. Přečtěte si prosím tyto podmínky používání, protože náš vztah s vámi při používání portálu crazystep.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen "Podmínky"). Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete Portál používat.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky upravují používání portálu - webové stránky, na které provozujeme náš e-shop a poskytujeme informace o našich produktech a službách. Portál zahrnuje jakékoliv části webové stránky, jejího obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak jak jsou námi v jakémkoliv čase provozovány (dále jen "Portál").
  2. Pro nakupování zboží prostřednictvím e-shopu platí zvláštní Všeobecné obchodní podmínky, upravující způsob placení a dodání objednaného zboží.
  3. Poskytovatelem a provozovatelem Portálu je - Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice, IČ: 52 163 211, DIČ: 2120912541, IČ DPH: SK2120912541, Okresný súd Trenčín, vložka číslo 37636/R. Doručovací adresa: Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice. Pokud se v těchto Podmínkách používá pojem "CRAZYSTEP", "my", "nás" a pod. má se tím na mysli Crazystep, s. r. o., jako provozovatel Portálu.
  4. Součástí Podmínek jsou i Podmínky ochrany soukromí a Cookie policy a jiné dodatečné podmínky kdykoliv zveřejněny CRAZYSTEP během provozu Portálu, jak odkaz v těchto Podmínkách nebo jiným způsobem. Pokud by byl rozpor mezi ustanoveními jednotlivých podmínek uvedených v předchozí větě tak obsah těchto Podmínek má přednost.
  5. Akceptováním těchto Podmínek a používáním Portálu souhlasíte s podmínkami, které jsou v nich obsaženy.
  6. Potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že jste podle platných předpisů České republiky a země Vašeho občanství nebo rezidence, oprávněn s CRAZYSTEP uzavřít platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto Podmínek. Pokud používáte Portál jako zástupce jiné osoby, pak potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že jste platně a účinně oprávněn takovou osobu zastupovat. Jestliže potvrzujete tyto Podmínky za společnost nebo jinou právnickou osobu, potvrzujete a zaručujete se, že jste oprávněný za takovýto subjekt uzavřít s CRAZYSTEP platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto Podmínek. Pokud nejste podle země Vašeho občanství nebo rezidence plnoletý nebo oprávněný s CRAZYSTEP uzavřít smlouvu na základě těchto Podmínek bez souhlasu zástupce pak potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že máte souhlas zákonného nebo jiného zástupce na používání Portálu a potvrzení a akceptování těchto Podmínek. Zároveň potvrzujete a zaručujete se, že jste schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách.
  7. Tyto Podmínky platí pro každého, kdo jakýmkoliv způsobem používá Portál.
  8. Jsme oprávněni tyto Podmínky kdykoliv měnit nebo upravovat. Takto změněné Podmínky budou platné a účinné momentem jejich zveřejnění na webové stránce případně mobilní aplikací Portálu (pokud bude vytvořena) a používáním Portálu (každým přihlášením se do a použitím Portálu) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami. Jste povinen se s novými Podmínkami před dalším používáním Portálu seznámit.
  9. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách, pak Portál nejste oprávněn používat a měli byste ukončit používání Portálu. Váš přístup k Portálu může být v takové situaci zamezen. Pokud jste nespokojen s jakoukoliv částí Portálu nebo její funkcionalitou nebo službami CRAZYSTEP, pak jediným způsobem vyjádření nesouhlasu je přestat Portál používat.
  10. Ustanovení těchto Podmínek se v přiměřeném rozsahu použijí i při používání námi vytvořených programů a aplikaci určených k přístupu na Portál na jakýchkoliv zařízeních kdykoliv v budoucnosti.

 2. Podmínky užívání Portálu

  1. Používání Portálu je možné až od 16 let věku. Pokud nemáte alespoň 16 let, nemůžete Portál používat.
  2. Jako uživatel Portálu se zavazujete
   1. nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu jakýkoliv škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž účelem je narušit nebo znemožnit používání Portálu nebo jakéhokoli jiného softwaru nebo hardwaru;
   2. používat Portál výlučně dovoleným způsobem, v souladu s tímto Podmínkami a / nebo platnými právními předpisy České republiky;
   3. dále neprodávat, nepronajímat, neposkytovat za úplatu nebo bezúplatně Portál nebo jeho část třetím osobám bez souhlasu CRAZYSTEP (např. jako "cloud computing" nebo "software as a service") nebo právo k používání Portálu jakkoli nezatížit.

 3. Jako uživatel Portálu nesmíte

  1. shromažďovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s osobními údaji nebo jiným obsahem patřícím CRAZYSTEP pro jakýkoliv účel;
  2. bez výslovného souhlasu CRAZYSTEP používat automatické prostředky a nástroje (robotů) na přidávání obsahu do Portálu bez zásahu lidského uživatele;
  3. bez výslovného souhlasu CRAZYSTEP používat automatické prostředky a nástroje (robotů) na stahování, analýzu a získávání dat, dat a obsahu Portálu, jejich třídění nebo využívání jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo se souhlasem CRAZYSTEP s výjimkou nekomerčních internetových vyhledávačů a nekomerčních veřejných archivů;
  4. neoprávněně přistupovat k počítačovému programu, systémem, serverem nebo infrastruktuře Portálu nebo jiným systémem CRAZYSTEP nebo vykonávat činnost, která ohrožuje provoz Portálu, snižuje jeho kvalitu nebo narušuje jeho funkcionalitu.
  5. Nesmíte používat Portál způsobem, že na svých webových stránkách nebo na webových stránkách třetích osob budete umisťovat odkazy na některé části Portálu, individuální inzeráty nebo příspěvky bez souhlasu CRAZYSTEP nebo způsobem, který CRAZYSTEP na takový účel nezřídil.
  6. Portál smíte používat pouze způsobem, který jsme na používání Portálu vytvořili za použití internetových prohlížečů, případně prostřednictvím námi vytvořené mobilní aplikace (pokud bude vytvořena). Nevstupujte do Portálu jinak než prostřednictvím k tomu určených programů a rozhraní.
  7. Používání Portálu nesmíte zneužívat. Jsme oprávněni pozastavit nebo zrušit podle vlastního uvážení takové užívání Portálu, které by odporovalo těmto Podmínkám nebo jinak dle našeho vlastního uvážení zasahovalo do provozu a užívání Portálu. Jsme také oprávněni vymazat a odstranit jakýkoli Vámi do Portálu poskytnutý nebo nahraný obsah.
  8. Jakékoliv restrikce uvedené v tomto článku Podmínek platí obecně, ledaže je některé použití Portálu výslovně povoleno obecně závaznými právními předpisy a v takovém případě výlučně v rozsahu takového zákonného oprávnění.
  9. V souvislosti s používáním Portálu můžeme do jednotlivých částí Portálu umístit reklamu třetích stran. Rozsah umístěné reklamy jsme oprávněni dle vlastního uvážení měnit a rozšiřovat. Jako uživatel Portálu dáváte svůj souhlas s umisťováním reklamy v jednotlivých částech Portálu.
  10. Portál může využívat i jiné služby třetích stran. Používání těchto služeb může být upraveno v podmínkách poskytovatelů těchto služeb.
  11. Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a soubory. CRAZYSTEP nekontroluje obsah těchto webových stránek a souborů a není v žádném případě zodpovědný za jejich obsah, služby a materiály na těchto webových stránkách.

 4. Práva k Portálu a obsahu

  1. Výlučným vlastníkem a držitelem všech majetkových práv a jiných práv duševního vlastnictví k Portálu a jakékoliv jeho části, obsahu Portálu, ochranným známkám a logům Portálu je výlučně CRAZYSTEP.
  2. Akceptováním těchto Podmínek a používáním Portálu nenabýváte jakékoli majetková práva, licence, sublicence nebo jiná práva k Portálu (zejména ne právo upravovat, měnit, zasahovat do Portálu, zpracovat, adaptovat a vytvářet odvozená díla, vytvářet kopie Portálu, Portál nebo její kopie dále distribuovat a apod.). Portál a všechny její součásti, včetně grafických prvků, jejich rozložení, textů, rozhraní a jiných součástí Portálu jsou chráněny podle práva České republiky a mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Jakékoliv použití Portálu jinak než v souladu s těmito Podmínkami vyžaduje písemný souhlas CRAZYSTEP. Nejste oprávněn bez souhlasu CRAZYSTEP používat značky a logo CRAZYSTEP ani používat jiné grafické prvky Portálu.
  3. Nejste oprávněn měnit zdrojový nebo strojový kód Portálu a snažit se o jejich zpětný překlad a ani jinak zasahovat do jejího funkcionalit. Portál není poskytován pod některou z volně šiřitelných licencí (GNU GPL a jiné volně šiřitelné licence).
  4. Pokud jste zjistili, že jakýkoli obsah Portálu porušuje Vaše vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví nebo práva osoby, kterou jste oprávněn zastupovat, můžete tuto skutečnost sdělit CRAZYSTEP a žádat o odstranění takového obsahu ze Portálu. CRAZYSTEP není povinen takové žádosti vyhovět pokud:
   1. nepředložíte všechny identifikační údaje Vás nebo vlastníka nebo držitele práv k obsahu, jehož zastupujete, včetně kontaktních údajů;
   2. dostatečně věrohodně neprokážete, že Vy nebo osoba, kterou zastupujete, je vlastníkem nebo oprávněným držitelem práv k obsahu;
   3. dostatečně přesně neidentifikujete obsah, který porušuje Vaše práva nebo práva osoby, kterou zastupujete a který žádáte odstranit nebo k němu žádáte omezit přístup;
   4. nepředložíte Vámi podepsané prohlášení, že podle Vašeho nejlepšího vědomí obsah, který žádáte stáhnout nebo omezit porušuje práva Vás nebo práva osoby, kterou zastupujete a že nahradíte CRAZYSTEP jakoukoliv škodu a náklady, které mu vzniknou v důsledku toho, že vyhoví Vaší žádosti o stažení nebo omezení obsahu;
   5. nepředložíte písemné zplnomocnění nebo jiný doklad, který prokazuje, že máte oprávnění zastupovat vlastníka nebo držitele práv k takovému obsahu.

    Žádosti o odstranění obsahu zasílejte na adresu našeho sídla nebo na emailovou adresu info@crazystep.cz.

 5. Modifikace Portálu

  1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit, pozastavit nebo ukončit provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části. Rovněž si vyhrazujeme právo přidat nové omezení vztahující se k používání Portálu.
  2. Nejste oprávněn domáhat se jakýchkoli nároků, škod, ztrát nebo odškodnění vůči CRAZYSTEP v souvislosti se změnou, doplněním, pozastavením nebo ukončením provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části nebo v souvislosti s Vaším používáním Portálu.

 6. Odpovědnost

  1. CRAZYSTEP neposkytuje žádné z následujících záruk a prohlášení:
   1. Portál bude poskytován včas, bez přerušení a bez chyb;
   2. Portál bude kompatibilní a bude bez vad spolupracovat s jiným hardwarem, softwarem, systémem nebo daty;
   3. chyby Portálu budou odstraněny řádně a včas;
  2. CRAZYSTEP neodpovídá za vady Portálu a neposkytuje záruku za jakost Portálu (strany vylučují působnost § 1921 Občanského zákoníku ve vztahu k Portálu).
  3. CRAZYSTEP Portál provozuje a poskytuje ve stavu v jakém je (as is) bez jakýchkoli záruk a prohlášení.
  4. CRAZYSTEP, jeho zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku), poškození dobrého jména nebo dat vyplývající z používání Portálu, dostupnosti, spoléhání se na užívání, vlastnosti a funkce portálu, nemožnosti užívat Portál, změny nebo zablokování portálu a to i v případě, že jste nás na tuto skutečnost upozornili.
  5. CRAZYSTEP nenese odpovědnost za chybovost, výluky nebo výpadky Portálu, které jsou způsobeny chybovostí, výlukami nebo výpadky Vašich systémů, veřejné komunikační sítě nebo dodávek elektrické energie.
  6. Pokud je Vám na Portál poskytována určitá záruka podle příslušné jurisdikce, v takovém případě Vám poskytujeme výlučně záruku v tomto rozsahu a v ostatním rozsahu záruku vylučujeme.

 7. Závěrečná ustanovení

  1. Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto Podmínek na třetí osobu bez souhlasu CRAZYSTEP.
  2. Tyto Podmínky obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a CRAZYSTEP ohledně užívání Portálu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a CRAZYSTEP ohledně užívání Portálu.
  3. Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto Podmínek ze strany CRAZYSTEP neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a CRAZYSTEP je oprávněn kdykoli takové právo nebo nárok uplatnit.
  4. Pokud by některá ustanovení těchto Podmínek a smlouvy uzavřené mezi Vámi a CRAZYSTEP měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek. Namísto neplatných ustanovení Podmínek se použijí ustanovení Občanského zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.
  5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou jejím doručením do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby.
  6. Na základě těchto Podmínek vzniká mezi Vámi a CRAZYSTEP smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto Podmínek nebo užívání Portálu či související s těmito Podmínkami nebo Portálem budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i CRAZYSTEP souhlasíte s tím, že takové spory budou podléhat jurisdikci těchto soudů.
  7. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese info@crazystep.cz.
InformaceVšeobecné obchodní podmínkyPodmínky ochrany soukromíPodmínky užívání portáluPravidla užívání cookiesVelikostní tabulka
Zákaznický servisKontaktZpůsob platby a doručeníOhodnoť nás
Spojte se s námi
CRAZYSTEP.CZ © 2017-2024 - Vytvořeno pomocí Tvorbastranky.sk